• Úvodní stránka
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Kalendář
 • Školní družina
 • Jídelna
 • Kontakt
 • Původní web
 • Zvonění
  1.hodina08.00 - 08.45
  2.hodina09.00 - 09.45
  3.hodina10.05 - 10.50
  4.hodina11.00 - 11.45
  5.hodina11.50 - 12.35
  6.hodina12.35 - 13.20
  7.hodina13.25 - 14.10
  Zápis do 1. r.
  18.03.2021

  INFORMACE  K  ZÁPISU  K  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE

  pro školní rok 2021/2022

   

  Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude zápis dětí do 1. ročníku probíhat distanční formou.

  Plánovaný termín zápisu s osobní přítomností žáků a rodičů ve škole je stanoven 15. dubna 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin, pokud se situace zlepší. Včas Vás budeme informovat.

  Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky.

  Termín podání žádosti: 1. 4. - 30. 4. 2021 (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)

  K žádosti je třeba přiložit následující doklady:

  • rodný list dítěte (scan, fotografie nebo kopie)
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiložíte ke své žádosti o odklad povinné školní docházky)
  • zápisový lístek (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)

  Zákonní zástupci mohou doručit žádosti o zápis i další formuláře následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (datová schránka ZŠ je 83fiwe8)
  • e-mailem (info@skolaholetin.cz)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole při dodržení epidemiologických nařízení (po předchozí telefonické domluvě, tel. 739455235)

  Žádost o odklad povinné školní docházky: (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)

  Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, lze o něj požádat pouze v době konání zápisu. K žádosti je nutné přiložit všechny potřebné podklady (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Je vhodné mít potvrzení vyřízena již v den zápisu. Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312 934).

  Způsoby doručení jsou stejné jako u žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

  Informace k organizaci a průběhu zápisu:

  Počet žáků, které je možné přijmout: 20

  Kritéria pro přijímání žáků:

  1) Přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Holetín včetně všech jeho místních částí.

  2) Děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity.

  Organizace formální části zápisu:

  1) Distanční forma zápisu je popsána výše.

  2) Při prezenční formě zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti osobně ve škole.  Na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení. Výsledek zápisu (přijatí žáci) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vchodu do školy následující den. Žáci budou uvedeni pod přidělenými registračními čísly.

  Organizace motivační části zápisu:

  1) Při distanční formě zápisu se neuskuteční.

  2) Při prezenční formě zápisu proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti – rozumové schopnosti (barvy, tvary, prostorová orientace, schopnost abstrakce, ...), motorika ruky, řečové dovednosti, … v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu. Při prezenčním způsobu zápisu může být zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu motivační části.

   

  Bude-li epidemiologická situace příznivá, nabídneme přijatým dětem a jejich rodičům návštěvu školy a přítomnost ve vyučování v 1. ročníku.

   

   

  Mgr. Pavla Šmatlánová, pověřena řízením

   

  Login:
  Heslo: